II III IV

-
I. SAMADHI PADA

 1. (1) atha yoganushasanam (1)

 2. (1) yogash chitta-vritti-nirodhah (2)

 3. (1) tada drashtuh svarupe'vasthanam (3)

 4. (1) vritti-sarupyam itaratra (4)

 5. (1) vrittayah panchatayyah klishtaklishtah (5)

 6. (1) pramana-viparyaya-vikalpa-nidra-smritayah (6)

 7. (1) pratyakshanumanagamah pramanani (7)

 8. (1) viparyayo mithya-jnanam atad-rupa-pratishtham (8)

 9. (1) shabda-jnananupati-vastu-shunyo vikalpah (9)

 10. (1) abhava-pratyayalambana vrittir nidra (10)

 11. (1) anubhuta-vishayasanpramosha smritih (11)

 12. (1) abhyasa-vairagyabhyam tan-nirodhah (12)

 13. (1) tatra sthitau yatno'bhyasah (13)

 14. (1) sa tu dirgha-kala-nairantarya-satkarasevito dridha-bhumih (14)

 15. (1) drishtanushravika-vishaya-vitrishnasya vashikara-sanjna vairagyam (15)

 16. (1) tat param purusha-khyater guna-vaitrishnayam (16)

 17. (1) vitarka-vicharanandasmitanugamat sanprajnatah (17)

 18. (1) virama-pratyayabhyasa-purvah sanskara-shesho'nyah (18)

 19. (1) bhava-pratyayo videha-prakritilayanam (19)

 20. (1) shraddha-virya-smriti-samadhi-prajnapurvaka itaresham (20)

 21. (1) tivra-sanveganam asannah (21)

 22. (1) mridu-madhyadhimatratvat tato'pi visheshah (22)

 23. (1) ishvara-pranidhanad va (23)

 24. (1) klesha-karma-vipakashayair aparamrishtah purushavishesha ishvarah (24)

 25. (1) tatra niratishayam sarvajna-bijam (25)

 26. (1) sa purvesham api guruh kalenanavachchedat (26)

 27. (1) tasya vachakah pranavah (27)

 28. (1) tajjapas tad-artha-bhavanam (28)

 29. (1) tatah pratyak-chetanadhigamo'py antaraya-bhavash cha (29)

 30. (1) vyadhi-styana-sanshaya-pramadalasyavirati-bhranti- darshanalabdhabhumikatvanavasthitatvani chitta-vikshepas te'ntarayah (30)

 31. (1) duhkha-daurmanasyangamejayatva-shvasa-prashrasa vikshepa-sahabhuvah (31)

 32. (1) tat-pratishedhartham eka-tattvabhyasah (32)

 33. (1) maitri-karuna-muditopekshanam sukha-duhkha-punyapunya-vishayanam bhavanatash chitta-prasadanam (33)

 34. (1) prachchardana-vidharanabhyam va pranasya (34)

 35. (1) vishayavati va pravrittir utpanna manasah sthiti-nibandhani (35)

 36. (1) vishoka va jyotishmati (36)

 37. (1) vita-raga-vishayam va chittam (37)

 38. (1) svapna-nidra-jnanalambanam va (38)

 39. (1) yathabhimata-dhyanad va (39)

 40. (1) paramanu-parama-mahattvanto'sya vashikarah (40)

 41. (1) kshina-vritter abhijatasyeva maner grahitri-grahana-grahyeshu tatstha-tadanjanata samapattih (41)

 42. (1) tatra shabdartha-jnana-vikalpaih sankirna savitarka (42)

 43. (1) smriti-parishuddhau svarupa-shunyevartha-matra-nirbhasa nirvitarka (43)

 44. (1) etayaiva savichara nirvichara cha sukshma-vishaya vyakhyata (44)

 45. (1) sukshma-vishayatvam chalinga-paryavasanam (45)

 46. (1) ta eva sabijah samadhih (46)

 47. (1) vichara-vaisharadye'dhyatma-prasadah (47)

 48. (1) ritambhara tatra prajna (48)

 49. (1) shrutanumana-prajnabhyam anya-vishaya vishesharthatvat (49)

 50. (1) taj-jah sanskaro'nya sanskara-pratibandhi (50)

 51. (1) tasyapi nirodhe sarva-nirodhan nirbijah samadhih (51)

[ ]


II. SADHANA PADA

 1. (2) tapah-svadhyayeshvara-pranidhanani kriya-yogah (52)

 2. (2) samadhi-bhavanarthah klesha-tanukaranarthash cha (53)

 3. (2) avidyasmita-raga-dveshabhiniveshah kleshah (54)

 4. (2) avidya kshetram uttaresham prasupta-tanu-vichchinnodaranam (55)

 5. (2) anityashuchi-duhkhanatmasu nitya-shuchi-sukhatmakhyatir avidya (56)

 6. (2) drig-darshana-shaktyor ekatmatevasmita (57)

 7. (2) sukhanushayl ragah (58)

 8. (2) duhkhanushayi dveshah (59)

 9. (2) svarasavahi vidusho'pi tatha rudho'bhiniveshah (60)

 10. (2) te pratiprasava-heyah sukshmah (61)

 11. (2) dhyana-heyas tad-vrittayah (62)

 12. (2) klesha-mulah karmashayo drishtadrishta-janma-vedaniyah (63)

 13. (2) sati mule tad-vipako jaty-ayur-bhogah (64)

 14. (2) te hlada-paritapa-phalah punyapunya-hetutvat (65)

 15. (2) parinama-tapa-sanskara-duhkhair guna-vritti-virodhach cha duhkham eva sarvam vivekinah (66)

 16. (2) heyam duhkham anagatam (67)

 17. (2) drashtri-drishyayoh sanyogo heya-hetuh (68)

 18. (2) prakasha-kriya-sthiti-shilam bhutendriyatmakam bhogapavargarthem drishyam (69)

 19. (2) visheshavishesha-lingamatralingani gunaparvani (70)

 20. (2) drashta dristhimatrah shuddho'pi pratyayanupashyah (71)

 21. (2) tad-artha eva drishyasyatma (72)

 22. (2) kritartham prati nashtam apy anashtam tad-anya-sadharanatvat (73)

 23. (2) sva-svami-shaktyoh svarupopalabdhi-hetah sanyogah (74)

 24. (2) tasya hetur avidya (75)

 25. (2) tad-abhavat sanyogabhavo hanam tad drisheh kaivalyam (76)

 26. (2) viveka-khyatir aviplava hanopayah (77)

 27. (2) tasya saptadha pranta-bhumih prajna (78)

 28. (2) yoganganushthanad ashuddhikshaye jnanadiptir a viveka-khyateh (79)

 29. (2) yama-niyamasana-pranayama-pratyahara-dharana-dhyana-samadhyayo'shtavangani (80)

 30. (2) tatra ahimsa-satyasteya-brahmacharyaparigraha yamah (81)

 31. (2) ete jati-desha-kala-samayanavachchimah sarvabhauma mahavratam (82)

 32. (2) shaucha-santosha-tapah-svadhyayeshvara-pranidhanani niyamah (83)

 33. (2) vitarka badhane pratipaksha bhavanam (84)

 34. (2) vitarka himsadayah krita-karitanumodita lobha-krodha-moha-purvaka mridu-madhyadhimatra duhkhajnananantaphala iti pratipaksha-bhavanam (85)

 35. (2) ahimsa-pratishthayam tat-sanniddhau vairatyagah (86)

 36. (2) satya-pratishthayam kriya-phalashrayatvam (87)

 37. (2) asteya-pratishthayam sarva-ratnopasthanam (88)

 38. (2) brahmacharya-pratishthayam virya-labhah (89)

 39. (2) aparigraha-sthairye janma-kathanta-sanbodhah (90)

 40. (2) shauchat svanga-jugupsa parair asansargah (91)

 41. (2) sattvashuddhi-saumanasyaikagryendriyajayatma-darshana-yogyatvani cha (92)

 42. (2) santoshad anuttamah sukha-labhah (93)

 43. (2) kayendriya-siddhir ashuddhi-kshayat tapasah (94)

 44. (2) svadhyayad ishta-devata-sanprayogah (95)

 45. (2) samadhi-siddhir ishvara-pranidhanat (96)

 46. (2) sthira-sukham asanam (97)

 47. (2) prayatna-shaithilyananta-samapattibhyam (98)

 48. (2) tato dvandvanabhighatah (99)

 49. (2) tasmin sati shvasa-prashvasayor gativichchedah pranayamah (100)

 50. (2) bahyabhyantara-stambha-vrittir deshakala-sankhyabhih paridrishto dirghasukshmah (101)

 51. (2) bahyabhyantara-vishayakshepi chaturthah (102)

 52. (2) tatah kshiyate prakashavaranam (103)

 53. (2) dharanasu cha yogyata manasah (104)

 54. (2) sva-vishayasanprayoge chitta-svarupanukara ivendriyanam pratyaharah (105)

 55. (2) tatah parama vashyatendriyanam (106)

[ ]


III. VIBHUTI PADA

 1. (3) desha-bandhash chittasya dharana. (107)

 2. (3) tatra pratyayaikatanata dhyanam (108)

 3. (3) tad evarthamatra-nirbhasam svarupa-shunyam iva samadhih (109)

 4. (3) trayam ekatra sanyamah (110)

 5. (3) taj-jayat prajnalokah (111)

 6. (3) tasya bhumishu viniyogah (112)

 7. (3) trayam antarangam purvebhyah (113)

 8. (3) tad api bahirangam nirbijasya (114)

 9. (3) vyutthana-nirodha-sanskarayor abhibhava-pradhurbhavan nirodha-kshana-chittanvayo nirodha-parinamah (115)

 10. (3) tasya prashanta-vahita sanskarat (l16)

 11. (3) sarvarthataikagratayoh kshayodayau chittasya samadhi-parinamah (117)

 12. (3) tatah punah shantoditau tulya-pratyayau chittasyaikagrata-parinamah (118)

 13. (3) etena bhutendriyeshu dharma-lakshanavastha-parinama vyakhyatah (119)

 14. (3) shantoditavyapadeshya-dharmanupati dharmi (120)

 15. (3) kramanyatvam parinamanyatve hetuh (121)

 16. (3) parinama-traya-sanyamad atitanagata-jnanam (122)

 17. (3) shabdartha-pratyayanam itaretaradhyasat sankaras tat-pravibhaga-sanyamat sarva-bhuta-ruta-jnanam (123)

 18. (3) sanskara-sakshatkaranat purva-jatijnanam (124)

 19. (3) pratyayasya para-chitta-jnanam (125)

 20. (3) na cha tat salambanam tasyavishayi-bhutatvat (126)

 21. (3) kaya-rupa-sanyamat tad-grahya-shakti-stambhe chakshuh-prakashasanprayoge'ntardhanam (127)

 22. (3) etena sthabdady antardhanam uktam (128)

 23. (3) sopakramam nirupakramam cha karma tat-sanyamad aparanta-jnanam arishtebhyo va (129)

 24. (3) maitry-adishu balani (130)

 25. (3) baleshu hasti-baladini (131)

 26. (3) pravritty-aloka-nyasat sukshma-vyavahita-viprakrishta-jnanam (132)

 27. (3) bhavana-jnanam surye sanyamat (133)

 28. (3) chandre tara-vyuha-jnanam (134)

 29. (3) dhruve tad-gati-jnanam (135)

 30. (3) nabhi-chakre kaya-vyuha-jnanam (136)

 31. (3) kantha-kupe kshut-pipasa-nivrittih (137)

 32. (3) kurma-nadyam sthairyam (138)

 33. (3) murdha-jyotishi siddha-darshanam (139)

 34. (3) pratibhad va sarvam (140)

 35. (3) hridaye chitta-sanvit (141)

 36. (3) sattva-purushayor atyantasankirnayoh pratyayavishesho bhogah pararthat svartha-sanyamat purusha-jnanam (142)

 37. (3) tatah pratibha-shravana-vedanadarshasvada-vartta jayante (143)

 38. (3) te samadhav upasarga vkyutthane siddhayah (144)

 39. (3) bandha-karana-shaithilyat prachara-sanvedanach cha chittasya para-shariraveshah (145)

 40. (3) udana-jayaj jala-panka-kantakadishvasanga utkrantisth cha (146)

 41. (3) samana-jayaj jvalanam (147)

 42. (3) shrotrakashayoh sanbandha-sanyamad divyam shrotram (148)

 43. (3) kayakashayoh sanbandha-sanyamat laghu-tula-samapattesth chakashagamanam (149)

 44. (3) bahir akalpita vrittir maha-videha tatah prakashavarana-kshayah (150)

 45. (3) sthula-svarupa-sukshmanvayarthavattva-sanyamad bhuta-jayah (151)

 46. (3) tato'nimadi-pradurbhavah kaya-sanpat tad-dharmanabhighatash cha (152)

 47. (3) rupa-lavanya-bala-vajra-sanhananatvani kaya-sanpat (153)

 48. (3) grahana-svarupasmitanvayarthavattva-sanyamad indriya-jayah (154)

 49. (3) tato manojavitam vikarana-bhavah pradhana-jayash cha (155)

 50. (3) sattva-purushanyata-khyati-matrasya sarvabhavadhishthatritvam sarvajnatritvam cha (156)

 51. (3) tad-vairagyad api dosha-bija-kshaye kaivalyam (157)

 52. (3) sthany-upanimantrane sangha-smayakaranam punar anishta-prasangat (158)

 53. (3) kshana-tat-kramayoh sanyamad vivekajam jnanam (159)

 54. (3) jati-lakshana-deshair anyatanavachchedat tulyayos tatah pratipattih (160)

 55. (3) tarakam sarva-vishayam sarvatha-vishayam akramam cheti vivekajam jnanam (161)

 56. (3) sattva-purushayoh shuddhi-samye kaivalyam (162)

[ ]


IV. KAIVALYA PADA

 1. (4) janmaushadhi-mantra-tapah-samadhijah siddhayah (163)

 2. (4) jaty-antara-parinamah prakrity-apurat (164)

 3. (4) nimittam aprayojakam prakritinam varanabhedas tu tatah kshetrikavat (165)

 4. (4) nirmana-chittany asmita-matrat (166)

 5. (4) pravritti-bhede prayojakam chittam ekam anekesham (167)

 6. (4) tatra dhyanajam anashayam (168)

 7. (4) karmashuklakrishnam yoginas trividham itaresham (169)

 8. (4) tatas tad-vipakanugunanam evabhivyaktir vasananam (170)

 9. (4) jati-desha-kala-vyavahitanam apy anantaryam smriti-sanskarayor ekarupatvat (171)

 10. (4) tasam anaditvam chashisho nityatvat (172)

 11. (4) hetu-phalashrayalambanaih sangrihitatvad esham abhave tad-abhavah (173)

 12. (4) atitanagatam svarupato'sty adhva-bhedad dharmanam (174)

 13. (4) te vyakta-sukshmah gunatmanah (175)

 14. (4) parinamaikatvad vastu-tattvam (176)

 15. (4) vastu-samye chitta-bhedat tayor vibhaktah panthah (177)

 16. (4) na chaika-chitta-tantram vastu tad-apramanakam tada kim syat (178)

 17. (4) tad-uparagapekshitvach chittasya vastu jnatajnatam (179)

 18. (4) sada jnatasth chitta-vrittayas tat-prabhoh purushasyaparinamitvat (180)

 19. (4) na tat svabhasam drishyatvat (181)

 20. (4) eka-samaye chobhayanavadharanam (182)

 21. (4) chittantara-drishye buddhi-buddher atiprasangah smriti-sanskarah cha (183)

 22. (4) chiter apratisankramayas tad-akarapattau svabuddhi-sanvedanam (184)

 23. (4) drashtri-drishyoparaktam chittam sarvartham (185)

 24. (4) tad asankhyeya-vasanabhish chitram api parartham sanhatya-karitvat (186)

 25. (4) vishesha-darshina atma-bhava-bhavana-vinivrittih (187)

 26. (4) tada hi viveka-nimnam kaivalya-pragbharam chittam (188)

 27. (4) tach-chidreshu pratyayantarani sanskarebhyah (189)

 28. (4) hanam esham kleshavad uktam (190)

 29. (4) prasankhyane'py akusidasya sarvatha viveka-khyater dharma-meghah samadhih (19l)

 30. (4) tatah klesha-karma-nivrittih (192)

 31. (4) tada sarvavarana-malapetasya jnanasyanantyaj jneyam alpam (193)

 32. (4) tatah kritarthanam parinama-krama-samaptir gunanam (194)

 33. (4) kshana-pratiyogi parinamaparanta-nirgrahyah kramah (195)

 34. (4) purushartha-shunyanam gunanam pratiprasavah kaivalyam svarupa-pratishtha va chiti-shakter iti (196)H
()